Agenda UtrechtDB 2019

De Utrecht Development Board bestaat in 2019 tien jaar. Tijd om te zien wat de leden met elk een groot netwerk en een hart voor de stad voor elkaar kregen. Dankzij onze persoonlijke inzet realiseren we (vaak achter de schermen) ons motto verbinden - versnellen - verzilveren. Voorop lopen in denken, zien en bijeenbrengen, waar anderen de knoop (nog) niet konden ontwarren. 

In 2019 krijgen onze acties uit 2018 uitbreiding en vervolg. De focus ligt op gezond stedelijk samenleven. Met aandacht voor de ontwikkeling van jonge mensen, bewaking van de kwaliteit van de groei, een levendige en goed verankerde democratie en een stadsbestuur dat het oog strak richt op de langere termijn. 

Gezond leven, jong en oud

Bewegen, gezondheid
Gebrek aan beweging bij jong en oud is een probleem met heel veel aspecten. Meeste initiatieven, clubs, instituties doen slechts één ding. Dat betekent te vaak te weinig resultaat. UtrechtDB bracht twee maal Utrechtse 'bewegers' bij elkaar, eind 2017 en eind 2018. Dat breiden we uit in 2019, met accent op niet-georganiseerd bewegen en urban sports. Inspiratie en onderlinge verbinding blijken belangrijk. Niet alleen voor sport-professionals, maar ook met stadsontwikkelaars.

Onderwijs verbinden met elkaar en met de stad
Mbo en hbo zouden naadloos aangesloten op elkaar en op de arbeidsmarkt kunnen zijn. Ondernemers moeten weten wat het lokale roc aflevert. Stages zouden geen probleem moeten zijn. Nodig is combinatie met werkgelegenheid op maat stimuleren, en het samenbrengen van de beste docenten, initiatiefnemers, activiteiten op scholen. Bij een grote uitstroom van administratieve mensen denken aan opzetten van lokale omscholingsprogramma's. 'Leven Lang Leren' vorm geven. Probleem van segregatie boven tafel houden. Wij volgen de gedurfde start van ROC Midden Nederland met een nieuw Vakcentrum Energie voor technici van de energie-omwenteling. Onderwijs als zetter van een toon, niet als een volger. Een unieke opleiding, in nauwe samenwerking met de energiesector en ander bedrijfsleven. 

Bewaking kwaliteit van de groei

Stimuleren additionele arbeidsvoorziening (economisch en sociaal)
Segregatie is een probleem. Ook voor en van ondernemers, aldus eerdere rapportages van o.a. adviesbureau BCG. Al enkele jaren groeit het aantal banen voor afgestudeerden aan hbo en wo, maar aan de onderkant komen minder banen erbij. Daar is ook sprake van verdringing. Personeelstekorten, zoals in de ICT en horeca, vormen een belemmering voor de groei van bedrijven. Probleem voor de groeiende stad.

Schoonheid in de stad, ruimte voor kunstenaars en creatieven
Voldoende betaalbare atelierruimte voor beeldend kunstenaars ontbreekt. We missen broedplaatsen voor de creatieve sector. Utrecht zal kunstenaars en mensen in creatieve beroepen een uitnodigend langetermijnperspectief moeten bieden. Met garanties voor huisvesting. Creatieven (ruim gedefinieerd, niet alleen kunst, maar ook architectuur, design) moeten meer kans krijgen mee te denken over de stad en concrete voorstellen kunnen aandragen. Het door ons in 2018 georganiseerde "Ruimte voor kunstenaars" leidde tot uitwisseling van oplossingen uit Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Het gesprek bracht verrassende good practices op tafel. Wij zetten ons brede appèl in voor meer samenwerking zodat makers een grotere rol krijgen in de ontwikkelingen in Utrecht. Daarbij richten wij ons tot alle betrokkenen: tot de gemeente, maar ook tot de hier werkende en in Utrecht geïnteresseerde vastgoedsector, tot beleggers en investeerders, kunstenaars, opleidingen, musea, netwerken en particulieren. In 2019 zetten we die lijn door. We gaan ook aandacht besteden aan de spreiding van de culturele sector over de hele stad. Om zo de traditionele logica definitief te doorbreken dat alles zich vooral afspeelt in het centrum.

Levendige en goed verankerde democratie

Nieuwe gemeenteraad en college van B&W
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 trad de nieuwe gemeenteraad aan en een nieuw college van B &W. De verkiezingen in 2019 voor Provinciale Staten en het Europese Parlement werpen hun schaduw ook over de stad Utrecht. 
Wij legden begin 2018 onze speerpunten en verwachtingen vast in onze Meetlat. We pleiten voor een heldere visie van stadsbestuur, bedrijven, onderwijsinstellingen op de gewenste ontwikkelingen in stad en regio Utrecht. Daarbij hoort een goede stijl van besturen. Niet het vermoeiende permanente vliegen afvangen, maar samenwerking op inhoud en in wisselende coalities. Met respect voor de minderheden die niet zijn doorgedrongen tot het bestuur. In 2019 gaan we verkennen hoe mensen die zich buitengesloten voelen, meer betrokken kunnen raken. Zodat Utrecht voelt als hun thuis.

Burgermacht versterken, meer participatie
Monitoren en versterken experimenten met burger-raadplegingen door B&W. 
Ook verkennen hoe de breedte van de deelname bewaakt kan worden. 
Benutten van de grote burgerkracht, zoals bijvoorbeeld van de duizenden Utrechtse burgers die zijn betrokken bij de zorg voor Utrechtse monumenten. Monumentenorganisaties kunnen in een nieuwe rol die krachten bundelen en actiever helpen inzetten. 
Steunen en stimuleren van debat, zoals nu groeit in o.a. TivoliVredenburg en de Bibliotheek.
Burgercoöperaties en zelfsturing burgers passen bij de geschiedenis en de stijl van de stad. Zoals initiatieven rond energiecoöperaties en zorgcoöperaties. Het Ondernemersfonds Utrecht is een interessant voorbeeld van het traditioneel sterke Utrechts denken over samenwerking, coöperatie en ‘commons'. 
Trots dat Utrecht het voortouw nam in Nederland bij kleinschalige asielopvang met inschakeling van wijkbewoners. Samen leven is immers niet hetzelfde als integratie.

Bestuur met het oog strak op de langere termijn

Verdere verdieping van de Brede Welvaartsindicator, een coproductie van Universiteit Utrecht en Rabobank Nederland. Wij organiseren dit jaar een bijeenkomst over de ontwikkeling van de BWI en andere intussen in Nederland ontwikkelde nieuwe meetinstrumenten in de richting van een Breed Welvaartsbegrip (BWB).

Verbinden van de Vermogensfondsen 
Samenwerking stimuleren tussen privaat kapitaal dat investeren in Utrecht in zijn doelstelling heeft en de behoeften van de stad waar het publieke kapitaal niet aan kan voldoen.»

Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview